Home

Produktionsbortfall rökning

Den visar att rökningen kostar samhället 31 miljarder kronor per år. Det motsvarar hela primärvårdens kostnader för alla allmänläkare och sjuksköterskor. Varje år orsakar rökningen produktionsbortfall för drygt 19 miljarder kronor och sjukvårdskostnader för 10 miljarder kronor Dessutom orsakar rökningen produktionsbortfall för drygt 19 miljarder kronor. Varje år. Ökningen av samhällskostnaderna för rökning kan delvis förklaras med att forskningen har klarlagt fler samband mellan rökning och ohälsa än tidigare. Rökning orsakar betydligt fler sjukdomar än vi tidigare trott

Rökningen orsakar ett produktionsbortfall som medför stora kostnader för företagen. Enligt en uträkning från Centrum för tobaksprevention vid Huddinge sjukhus kostar en rökares rökpauser 18-24 000 kr om året för arbetsgivaren. Rökare är i genomsnitt sjuka 2,5 dagar mer per år än icke-rökare I en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi beräknades rökning kosta samhället 31,5 miljarder kronor år 2015 sett till kostnader för såväl hälso- och sjukvård som produktionsbortfall (9). Daglig rökning har minskat med omkring 10 procentenheter sedan den första mätningen gjordes i Skåne år 2000

- Sedan har en rökare, enligt studier, i genomsnitt åtta extra sjukdagar per år. Det kostar arbetsgivaren 13 700 kronor per rökare och år, fortsätter hon. Den egentliga kostnaden för arbetsgivaren kan dock vara ännu högre, eftersom varken kostnader för vikarier eller produktionsbortfall har räknats med Bolin K, Lindgren B. Rökning - produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Statens Folkhälsoinstitut. Rapport R 2004:3 Andersson E, Toresson Grip E, Norrlid H & Fridhammar A. Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige. IHE Rapport 2017:4, IHE: Lund, Sverige

Samhället betalar årligen 31 miljarder för rökning

Så mycket kostar rökningen samhället Cancerfonde

 1. Rökning kostar mer än 1 000 miljarder dollar, ungefär 9 000 miljarder kronor, Kostnaderna för hälsovård och produktionsbortfall är mycket högre än intäkterna från tobaksskatter, som upattas till cirka 269 miljarder dollar under 2013—2014, enligt studien från WHO och USA:s nationella cancerinstitut
 2. skning av rökningen skulle innebära. Detta får ses som en då-lig resursanvändning. Rökningen kostar samhället, enligt beräkningar från Cent-rum för hälsoekonomi i Lund, 26 miljar-der kronor per år i sjukvård och produk-tionsbortfall, och då är tobaksskatten som rökaren betalat medräknad i ekva-tionen [2]
 3. Rökningen kostar samhället, enligt beräkningar från Centrum för hälsoekonomi i Lund, 26 miljarder kronor per år i sjukvård och produktionsbortfall, och då är tobaksskatten som rökaren betalat medräknad i ekvationen [2]
 4. Rökningen i Jönköpings län kostar närmare en miljard kronor om året i form av sjukvård och produktionsbortfall
 5. Men rökningens kostnader stannar inte med detta, eftersom den har många olika slags skadeverkningar. Sådana kostnader är många gånger svåra att urskilja och beräkna. En unik svensk undersökning angående vissa kostnader för hälso- och sjukvården samt beräknat produktionsbortfall som beror på rökning redovisades hösten 1984
 6. varje år för sjukvård, produktionsbortfall och sjukfrånvaro. Samhället kan tjäna mångmiljonbelopp årligen på att satsa på kvalificerad rökavvänjning, men även kostnadseffe ktiviteten i rökavvänjningen kan förbättras och stödet effektiviseras. Tillgången till rökavvänjningsstöd kommer att vara den viktigaste komponenten i de

produktionsbortfall och sjukskrivningar. Rökare utsätter inte bara sig själva, utan också andra för betydande hälsorisker, och många av kroppens organsystem tar skada vid rökning (Hjördisdotter, 2001). Doll et al. (2004) menar dessutom att en rökare dör i genomsnitt cirka 10 år tidigare än en icke-rökare joner kronor och kostnaden för produktionsbortfall uppgår till 5,3 miljarder kronor, tillsammans 6 miljarder kronor. I en liknande studie år 2001 beräk-nades kostnaderna för rökning till 8,3 miljarder. Bakgrunden till studien är kunskapen om att regelbunden fysisk aktivite Rökraster leder till produktionsbortfall och forskning visar att nikotinberoende sänker prestationsnivån med 1,9 till 4 procent. Det finns även ett samband mellan hög alkoholkonsumtion och att komma för sent till jobbet eller att åka hem för tidigt Rökning i Sverige: • Tobaksrökningens kostnader beräknas till 26 miljarder kronor varje år, utöver vad staten får in genom tobaksskatt. • 16 000 ungdomar börjar röka varje år. • Årligen dör omkring 6 400 människor i förtid till följd av tobaksrökning. Ytterligare 500 dör i förtid till följd av passiv rökning

Rökning är alltid ett hett diskussionsämne och det diskuteras ständigt att rökare kostar samhället enorma summor i form av sjukskrivningar, produktionsbortfall och så vidare produktionsbortfall har inte inkluderats. I en tidigare rapport som Landstingsförbundet presenterat redovisas på vilka sätt den tek- vikt, alkoholkonsumtion och rökning kan resursbehoven för sjukvården till denna del mil-dras på sikt Exemplet med de tre studierna om fetma, rökning och avsaknad av motion visar att de både de direkta sjukvårdskostnaderna och de indirekta kostnaderna i form av produktionsbortfall antagligen överskattas med cirka 25 procent om de tre studiernas resultat summeras utan hänsyn till gemensamma populationer. O Rökning ökar risken för allvarliga sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). I Sverige dör årligen ungefär 5200 personer på grund av cancer, 2500 av hjärtinfarkt och stroke, och 2300 av KOL orsakad av rökning. Rökning upattas orsaka 90 procent av all lungcancer och är en stor riskfakto

Fakta om rökning rokningochhalsa

Region Skånes Folkhälsorapport: Rökning och snusnin

En vanlig svensk rökare kostar arbetsgivare i Sverige 18.000-24.000 kronor varje år i produktionsbortfall. Över 37.000 av Aftonbladets läsare hade vid middagstid idag röstat om rökarna sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Rökningen är den riskfaktor som står för den största andelen av den totala sjukdomsbördan. Rökningen dödar årligen cirka 12 000 människor i Sverige och skadar hundratusentals. Detta medför självfallet stora kostnader för såväl stat, landsting, kommuner och arbetsgivare som för rökare Health Organisation (WHO) (2008) beskriver rökning som en global epidemi som årligen dödar 5,4 miljoner människor i världen. Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2011a) kostar tobaksbruket dessutom samhället minst 30 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall varje år. Andelen rökare minskar stadigt i Sverige, idag röker ca 15 procent av befolkningen. Resultaten från olika metoder för tobaksavvänjning är tämligen blygsamma, och ugefär nittio procent av de som slutar röka gör det på egen hand. Syftet med denna studie var at sjukdomsgrupper som har samband med rökning, samt ge en besparing för enbart hälso- och sjukvården på 65 543 000 kronor5). Ytterligare besparingar sker för kommunerna i Kro-nobergs län på 32 439 000 kronor och för försäkringskassan 56 880 000 kronor, avseende produktionsbortfall, förtidspension och förtida död samt sjukskrivningar

Kostnaderna för sjukvård, sjukfrånvaro och produktionsbortfall på grund av rökning bedöms vara 30 miljarder kronor per år. Det kan jämföras med att statens intäkt från tobaksskatten som är drygt 11 miljarder kronor Slutsats: Vår uppfattning är att rökningen kostar ca 75 miljarder/år . Källor (för den som vill veta mer) Bolin K, Lindgren B. Rökning - produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Statens Folkhälsoinstitut. Rapport R 20043 De sjukvårdskostnader som kan kopplas till just rökning uppgår till tio miljarder kronor per år. För att inte tala om det produktionsbortfall som beräknas vara en indirekt konsekvens av rökningen. Det ligger på lite drygt 19 miljarder, årligen. Frågan om rökning på uteserveringar är en såda personer insjukna varje år på grund av rökning. •Förkortad livslängd. •Patienter vill samtala med HoS om levnadsvanor som påverkar hälsan Förutom en försämrad hälsa och kortare livslängd leder tobaksrökning till ökade kostnader för hälso- och sjukvården, ökad sjukfrånvaro och produktionsbortfall Ungefär 26 miljarder utgör kostnaden för rökning. Det visar rapporten år 2001 Rökning - produktionsbortfall och sjukvårdkostnader från Lunds Universitets Centrum för Hälsoekonomi. Med produktionsbortfall menas sjukskrivningar, förtidspensioneringar och dödsfall som påverkar produktionen

Samhället har ett ansvar att minska rökningen - Dagens

 1. Rökning är inte enbart ett kostnadsproblem utan är även ett problem på samhälls- och individnivå i form av de negativa externa effekter som rökning för med. En extern effekt är den passiva rökningen som innebär att personer drabbas negativt av rökning utan att själv använda cigaretter
 2. fysisk aktivitet och rökning ökade risken för sjukfrånvaro. Rökning, övervikt och kost var relaterade till graden av produktionsbortfall. Enligt studien var mer än 10 % av all sjukfrånvaro och högre grader av produktionsbortfall kopplade till livsstilsfaktorer och övervikt hos arebtstagarna.
 3. Sjukvårdskostnaderna orsakade av rökning uppgår till tio miljarder kronor och de informella vårdkostnaderna - när någon tar hand om en sjuk anhörig - är två miljarder kronor. Produktionsbortfall orsakat av rökning uppgår till drygt 19 miljarder kronor. Varje år får cirka 4000 personer diagnosen lungcancer
 4. dödsfall kommer då att kunna tillskrivas rökning (Mathers & Longcar, 2006). Socialstyrelsen har gjort beräkningar av risken i vårt land att dö på grund av egen rökning, och antalet personer upattas till omkring 6 400 per år (B. Haglund, Socialstyrelsen, personlig kommunikation 09-08-26)
 5. Den globala kostnaden för rökning uppgår till nästan två biljoner dollar (2 000 000 000 000 dollar = 2000 miljarder dollar) Den största delen av beräknade kostnader, cirka 70 procent, består av förlorat mänskligt kapital - produktionsbortfall - till följd av de som blir sjuka eller dör av tobak

Rökningen kostade minst 26 miljarder under ett år. Publicerad: 2 April 2004, 12:07. Tobaksrökningen kostade samhället minst 26 miljarder kronor under 2001. Det är sju gånger mer än landstingens samlade underskott på 3,5 miljarder kronor, samma år. Det visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut Kostnaderna för rökning upattas till 75 miljarder kronor per år till följd av produktionsbortfall och rökrelaterade sjukdomar. -På 70-talet förbjöds materialet asbest eftersom man förstod att inandning av asbestfibrer kunde leda till cancer i andningsorganen. I dag skördar rökning långt fler liv än vad asbest någonsin gjort

Rökning kostar samhället över 31 miljarder kronor varje år, visar en ny rapport. Det motsvarar hela primärvårdens kostnader för alla allmänläkare oc Under 2013 orsakade rökningen kostnader på 39 miljarder danska kronor. Summan omfattar både vårdkostnader och beräknat produktionsbortfall. Som jämförelse beräknas alkoholkonsumtionen ha kostat 8,1 miljarder kronor Varje år dör sex miljoner människor i tobaksrelaterade sjukdomar runt om i världen. I Sverige handlar det om 12 000 och på Gotland beräknas 80 människor dö i förtid som en följd av tobaksrök. Kostnaderna är stora, både i ett mänskligt och i ett ekonomiskt perspektiv. Bara för Gotland kostar rökningen cirka 180 miljoner kronor varje år i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall Enbart produktionsbortfallet i form av långa och korta sjukskrivningar bedöms kosta Sverige cirka 26 miljarder kronor om året (FHI). I Sverige beräknas cirka 20 människor dö i förtid varje dag till följd av rökning. 6 400 personer dör i förtid varje år av egen rökning, ytterligare minst 500 av passiv rökning

Så mycket kostar en rökare arbetsgivaren Hälsoli

 1. Detta är närmare tre gånger mer än vad staten årligen får in på tobaksskatten beräknat efter 2002 års penningvärde (Statens folkhälsoinstitut: Rökning - produktionsbortfall och sjukvårdskostnader
 2. Lagstiftningen kommer snart 15 år efter att lagen om förbud för rökning på restauranger och nattklubbar infördes den 1 juni 2005. produktionsbortfall och kostnader för informell vård..
 3. st 6900 personer varje år som dör på grund av rökning och ungefär 500 av dessa dör på grund av passiv rökning. 3. Detta kostar samhället
 4. Rökningen mer än dubbelt så dyr än tidigare upattningar Nyhet • Jan 22, 2019 14:53 CET Det är idag allmänt rökningens konsekvenser kostar samhället enorma belopp
 5. för rökning 31,5 miljarder kronor år 2015; för alkoholkonsumtion 103 miljarder kronor år 2017. Missbruksutredningen upattade kostnaden till 49 miljarder för år 2008. Beräkningarna är exklusive immateriella kostnader. Det är viktigt att tänka på att variabler och datakällor ofta skiljer sig åt vid olika skattningar av samhällskostnader
 6. Förutom en folklig opinion för en utökning finns det nu också ett beslut. Vi kan inte heller, enligt bland annat WHO, säga att det finns nivåer av passiv rökning som kan anses ofarliga. Hos vuxna finns ett samband mellan exponering för partiklar i tobaksrök och en ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom och lungcancer

Rökningen i länet beräknas kosta 816 miljoner kronor varje år, för sjukfrånvaro, produktionsbortfall och sjukvårdskostnader, enligt landstinget I Sverige dör cirka 6 500 personer varje år av rökning. Det är fler människor än trafikolyckor, hiv/aids, narkotika och självmord dödar tillsammans. 2009 beräknade man att tobaken kostar samhället minst 30 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar 97000 insjuknar och ca 12000 personer dör årligen till följd av rökning. Tillsammans med produktionsbortfall och sjukdomar beräknas den årliga kostnaden för detta i Sverige till 30 miljarder kronor. Hälsokalkylatorn är ett användbart verktyg för att diskutera potentialen i förebyggande arbete

Rökningen mer än dubbelt så dyr än tidigare upattningar

Sluta röka utan nikotin Aftonblade

Exemplet med de tre studierna om fetma, rökning och avsaknad av motion visar att de både de direkta sjukvårdskostnaderna och de indirekta kostnaderna i form av produktionsbortfall antagligen överskattas med cirka 25 procent om de tre studiernas resultat summeras utan hänsyn till gemensamma populationer och arbetsgivare som för brukaren själv. Rökningen i Sverige kostar samhället totalt minst 30 miljarder kronor per år i sjuk-vårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar (Statens folkhälsoinstitut, R 2011:11). Initiativ på framför allt internationell nivå och EU-nivå för UPPDATERAD. Miljöföroreningar dödar fler människor i världen varje år än krig, rökning, hungersnöd eller sjukdomar som aids, malaria och tuberkulos, visar en ny internationell studie. De flesta av dödsfallen sker i hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer Siffran i rubriken är just en statistisk siffra för hur mycket tobaken/rökningen kostar kommunen varje år, 25 miljoner. Då är inte snuset medräknat. Den är framtagen genom att dela den total kostnaden för hela Norrbotten, 781 miljoner, med antal invånare. I siffran, 25 miljoner, ingår bl.a. sjukvårdskostnader och produktionsbortfall

Rökning dödar snart 8 miljoner per år - Drugnew

 1. Koncernens utveckling Q2 I SAMMANDRAG APRIL-JUNI · · Koncernens omsättning under perioden uppgick till 0 tkr (53 tkr). · · Nettoresultatet upp
 2. Rökning kostar mer än 1 000 miljarder dollar, ungefär 9 000 miljarder kronor, i världen varje år, och kommer att döda två miljoner fler människor 2030 än i dag, visar en ny studie
 3. Arbetsgivarna har till exempel stora kostnader eftersom folk som röker är sjukskrivna mer än andra och samhället får därigenom ett kostsamt produktionsbortfall till följd av rökning. Det finns även en miljöpåverkan, framför allt i de länder där man odlar tobaken, men också här där man kastar fimpar och skräp på gatorna
 4. Innan rökningen ställt till så stora problem att man tvingas fundera på att dra ut tänderna eller ta till proteser konfronteras man med allehanda skönhetsproblem. Fläckar och beläggningar och fula, framträdande fyllnadsskarvar. Blekning är inte en framkomlig väg förrän rökning och snusning upphört

Enligt officiella siffror från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten så avlider 12 000 personer i Sverige varje år till följd av rökrelaterade sjukdomar och rökningen beräknas kosta över 30 miljarder i form av sjukvård, sjukskrivning och produktionsbortfall (att folk inte kan vara på jobbet pga sjukdom) Fakta om rökning och att sluta röka. Texten är skriven av Daniel Angelini Larsson. 1. Stora vinster med färe rökare. Synen på rökning har förändrats med tiden. När tobaken kom på modet i mitten av 1500-talet var den ett upattat njutningsmedel. Det fanns till och med de som skymtade en praktisk nytta

Arbetshälsoekonomiskt analysverkty

Rökning i befolkningen. Den dagliga rökningen har minskat ända sedan 1970-talet. Indirekta kostnader såsom produktionsbortfall vid sjukskrivning och för tidig död utgör ca 42 procent. Resterande fem procent är kostnader som uppstår i privat sektor, t.ex. försäkringskostnader och företagshälsovård Rökning, alkohol, onyttig mat och fysisk inaktivitet kostar varje år samhället 55 miljarder kronor i form av produktionsbortfall vid sjukdom och för tidig död, enligt beräkningar som Statens folkhälsoinstitut gjort. Tillsammans med olycksfall blir kostnaderna för ohälsan 120 miljarder. En stor andel av kostnaderna skulle kunna sparas genom förebyggande och hälsofrämjande arbete. PDF | On Jan 1, 2007, Mikael Rahmqvist published Befolkningens hälsa och samhällets kostnader för vård och produktionsbortfall - resultat från ULF-studien 1996 och 2005 | Find, read and cite. I Västerbotten beräknas den årliga kostnaden för sjukfrånvaro, produktionsbortfall och sjukvårdskostnader som en konsekvens av rökning vara över 800 miljoner kronor. Det är siffror som landstinget arbetar aktivt för att minska

Värdet av att sluta röka Pfizer

produktionsbortfall förtobaksrelaterade sjukdomar och allt lidande. Vänsterpartiet yrkar • att Sundsvalls kommunkoncern inför rökfri arbetstid förpersonalen. EU visar att 695 000 personer dör varje år på grund av rökning. Allt fler barn förgiftas av nikotinvätska i e-cigaretter Rökning, alkohol, onyttig mat och fysisk inaktivitet kostar varje år samhället 55 miljarder kronor i form av produktionsbortfall vid sjukdom och för tidig död

Rökning, alkohol, onyttig mat och fysisk inaktivitet kostar varje år samhället 55 miljarder kronor i form av produktionsbortfall vid sjukdom och för tidig död, enligt beräkningar som Statens folkhälsoinstitut gjort Rökningen kostar tusentals miljarder Rökning kostar mer än 1 000 miljarder dollar, ungefär 9 000 miljarder kronor, i världen varje år, och kommer att döda två miljoner fler människor 2030. Länsstyrelsen och Region Kronoberg har gemensamt ställt sig bakom strategin Tobacco Endgame och arbetar gemensamt för ett rökfritt Kronoberg 2025, skriver Carin Karlsson och Per-Henrik Nilsson

Varje år kostar rökningen 30 miljarder kronor bara i Sverige, för sjukvård, sjukskrivningar, produktionsbortfall genom förtidspensioneringar och dödsfall. De privatekonomiska konsekvenserna för rökaren själv är även betydande: ett års förbrukning av cigaretter kostar cirka 12 000-20 000 kronor Rökförbud bra för plånboken. Socialförvaltningen i Gotlands kommun införde ett rökstopp på arbetstid för anställda i januari 2008. Det har inneburit en hälsoekonomisk besparing på 13 miljoner kronor samhället (produktionsbortfallet). Kostnaden för det svenska samhället på grund av rökning slutar på minst 26 miljarder kronor varje år (Bohlin and Lindgren, 2004). 2.3 Historisk utveckling av rökning i Sverige Sjukdomspanoramat i Sverige har förändrats drastiskt under det senaste århundradet. V Miljöföroreningar dödar fler människor i världen varje år än krig, rökning, hungersnöd eller sjukdomar som aids, malaria och tuberkulos, visar en ny internationell studie i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall. Fysisk inaktivitet stod för 2,7 % av det totala produktionsbortfallet som orsakades av sjukdom (att jämföra med rökning som stod för 4 %) och enligt författarna är den kostnaden att tolka som omfattande (Bolin & Lindgren, 2006)

Tobak - ett av de största folkhälsoprobleme

Rökningen i Sverige kostar samhället totalt minst 30 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar (ANDT strategin 2016-2020) forskning och teori Socialmedicinsk tidskrift 4/2013 613 Sociala konsekvenser av sjukdom - Exemplet stroke Sven Trygged 1 Ebba Hedlund2 Ingemar Kåreholt3 1Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.E-post: sven.trygged@ socarb.su.se. 2Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.E-post: ebba.hedlund@socialstyrelsen.se I media slänger man sig med siffror mellan 30 och 32 miljarder kronor som kostnad för rökningen. Varav nästan 20 miljarder kronor är produktionsbortfall. Så varför förbjuder vi inte fikastunder på jobbet, meningslösa möten och köer? De borde ju orsaka produktionsbortfall i 100-miljardersklassen Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time

Merparten av kostnaderna (80 %) var kopplade till produktionsbortfall (sjukskrivningar, sjuk- och aktivitetsstöd samt produktionsbortfall vid förtida död) (4). Övervikt I folkhälsoenkäten 2019 uppgick andelen med övervikt (BMI 25-29,9) till 35,5 % (± 0,5), vilket är snarlikt resultaten 2012 (35,8 % (± 0,6)) och även i linje med rikssnittet på 36 % Koncernens utveckling Q2 I SAMMANDRAG APRIL-JUNI · Koncernens omsättning under perioden uppgick till 0 tkr (53 tkr). · Nettoresultatet uppgick till -1 141 tkr (.. Produktionsbortfallet för 6 miljarder. Sjukvårdskostnaderna 2,2 miljarder. Ungefär 6400 människor dör varje år i Sverige på grund av rökning. Ett 40-tal sjukdomar beror på rökning,.

 • Windows Server 2019 turn on network discovery.
 • Göra egen ärtmjölk.
 • K märkt Solna.
 • Zimmer in Villach gesucht.
 • Sallad pumpa grönkål.
 • Annat ord för sagor.
 • Kommer in.
 • 12 EStG.
 • Lannoitteiden hinnat 2020.
 • Tjocka revben i ugn låg temperatur jul.
 • Apotea lediga jobb.
 • Kvasiexperimentell design exempel.
 • Sluta med napp bok.
 • Runda presenningar.
 • Greek tahini dip.
 • Present ettåring.
 • Hagelkorn Erfahrungen.
 • Linder Fishing 440 technische Daten.
 • God's Not Dead.
 • Hand signs meaning Urban.
 • PH Artichoke replica.
 • Wikipedia fröväxter.
 • Stadshotell lunch.
 • What is CERN.
 • Retro Högtalare.
 • Koka adzukibönor.
 • Bas Dost Club Brugge.
 • Kubansk flan.
 • Film noir.
 • Uppföljningssamtal skola.
 • Pumpa Fox dämpare.
 • Mautstraße Zettersfeld.
 • Oracle svenska.
 • Hålband svart.
 • The Big Bang Theory Staffel 11 DVD.
 • Tårtdekoration prinsessa.
 • Naproxen rus.
 • McGregor vs Pacquiao.
 • Tandvårdskort Uppsala.
 • Kristianstad kommun läsårstider.
 • Phytoplankton züchten Futter.