Home

Förvaltningslagen diarieföring

1 § Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. Bestämmelserna i 5-8 §§ om grunderna för god förvaltning gäller även i annan förvaltningsverksamhet hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Diarieföring. Om allmänheten ska kunna använda sig av handlingsoffentligheten fullt ut, måste den kunna få överblick över de handlingar som finns hos våra myndigheter. Därför har myndigheterna en skyldighet att upprätta register över sina allmänna handlingar Men nu när du enbart ringer in och ställer en allmän fråga finns det ingen skyldighet för myndigheten att dokumentera och diarieföra samtalet. Det är dock helt frivilligt och upp till myndigheten att dokumentera samtalet om de vill. Det finns inget som säger att de inte kommer dokumentera samtalet

Diarieföring Vid diarieföring får ärendet dels ett kronologiskt diarienummer, dels en ämneskod enligt diarieplanen. Diarienumret som tilldelas ärendet är helt oberoende av ämnesområdet. Har man ett objektsdiarium, anges även objektet, exempelvis en fastighetsbeteckning eller ett fordonsnummer. Arkivering och gallrin Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret 1. Klagomål kommer till SDF - skriftligt 2. Original till ÄO utredare efter diarieföring. 3. Mottagande bekräftas. Skrivs av ÄO ledning. 4. Svar i original till berörd person. Skrivs av ÄO ledning 5. Kopia på svar till diariet Myndigheter har enligt offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. en skyldighet att registrera de allmänna handlingar som antingen har inkommit till eller upprättats hos myndigheten. Båda begreppen diarieföring och registrering används för den registrering som lagen föreskriver I den här vägledningen kan du läsa om de bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) och socialförsäkringsbalken som styr Försäkringskassans verksamhet och handläggningen av socialförsäkringsärenden. Även annan viktig lagstiftning och praxis inom området berörs handlingar. Ytterligare bestämmelser finns i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Enligt dessa lagar har myndigheter en långtgående skyldighet att upprätta rutiner för hantering och registrering av ärenden och hand-lingar. Användningen av e-post och olika former av IT-stöd innebär ett ökat behov av struktur

Genom kur­sen får du kun­skap om bland annat hur ett ärende kom­mer in till en myn­dig­het, hur ett ärende ska hand­läg­gas, kom­mu­ni­ka­tion med enskilda, doku­men­ta­tion och beslut och över­kla­gande. Kur­sen pas­sar dig som är nyan­ställd och som snabbt behö­ver komma in i arbe­tet, men även dig som tidi­gare har job­bat uti­från de gamla. Det här trots att ärendet där rapporten ingick hade slutbehandlats redan tidigare hos länsstyrelsen. Rapporten hade även diarieförts vid en tidigare tidpunkt men JO konstaterade att diarieföring inte har någon betydelse för frågan om en handling är allmän eller inte som sker vid den s.k. postöppningen (se avsnitt om diarieföring) syftar till att undvika sådana krockar men i övriga ärenden bör handläggaren försäkra sig om att uppdraget till honom/ henne kommer från behörig instans. Varje ärende där någon enskild är part ska enligt 7 § FL handläggas så enkelt, snabb 3 DIARIEFÖRING Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. OSL 5 kap 1 resp 4 st . 3.1 Vad ska diarieföras diarieföriNg. Det är viktigt att diarieföra ärendet för att . lättare kunna följa händelserna. Observera na uppgifter enligt 15 § förvaltningslagen. Du bör också upplysa anmälaren om att han eller hon själv måste följa ärendet . hos myndigheten. obefogade klagomål

Förvaltningslag (2017:900) Svensk författningssamling 2017

Diarieföring - Allmän handlin

 1. Förvaltningslagen. Grunderna för god förvaltning; Legalitet, objektivitet och proportionalitet - tre ledord i handläggningen; Service och tillgänglighet; Vem har rätt till partsinsyn? Åtgärder om handläggningen försenas; Tolkning och översättning; Ärendehandläggning vid myndighetsutövning; Överklagningsregler; Offentlighet och allmänna handlinga
 2. Grunden för en väl fungerande diarieföring är att hela regionen omfattas av regler och rutiner och att alla har kunskap om dem. Revisorerna har valt att under 2016 genomföra en granskning av regionens diarieföring. 1.2 Syfte Syftet med granskningen av regionens diarieföring är att bedöma om befintliga system oc
 3. Uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende vid rättning av prov/motsvarande får rättas. Innan rättelse sker ska myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig (26 § förvaltningslagen)
 4. 2.5.1 Personuppgiftslagens tillämpning vid registrering och diarieföring av allmänna handlingar Det som PUL avser i 2 § är behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad. En sådan behandling är registrering och diarieföring av allmänna handlingar i elektroniska diarier
 5. Förvaltningslagen Du hittar lagarna på www.lagrummet.se. Särskilt om serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen Myndigheter ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndigheternas verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som ä
 6. Anteckning, diarieföring m.m. av bevis och utdrag Handläggarna ansvarar inför expediering för att mottagningskvitton i slutet av beslutet är korrekta, tex datum, beslutsmening, d.nr och namn/adress
 7. 3.3. Förvaltningslagen (FL 1986:223) Förvaltningslagen innehåller allmänna krav på myndigheters handläggning av ärenden samt myndigheters serviceskyldighet. Enligt förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplys-ningar, vägledning och råd till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde

När föreligger dokumentations- och diarieskyldighet hos

Diarieföring är ett sätt att hålla handlingarna ordnade så att de är lätta att hitta. Förvaltningslagen säger: Kan det antas att handlingen, eller en avi om denna, en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en postanstalt, anse Diarieföring . För att reglerna i tryckfrihetsförordningen ska kunna följas måste myndigheten ha ordning på alla sina allmänna handlingar. Högskolan är därför, med vissa undantag, skyldig att registrera (diarieföra) handlingar som kommer in eller upprättas här. Den grundläggande regeln om diarieföring finns i 5 kap. 1 § offentlighets Bra information med klara punkter på hur diarieföring fungerar och genomtänkta övningar. Pedagogiskt upplagt. Enkelt att hänga med i termino. Bra kursnivå med tydlig och lättförståelig information. Mycket proffsigt

Utbildningen består av teori samt genomgång av praktisk hantering gällande hanteringen av allmänna handlingar. Följande delar tas upp: vad är en allmän handling, offentlighet och sekretess, GDPR-frågor, handläggningsfrågor utifrån förvaltningslagen, utlämning av allmän handling, arkivfrågor, diarieföring, sociala medier och hantering av e-post Diarieföring ska ske samma dag då en allmän handling har kommit in eller upprättats, eller senast dagen efter6. 3 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 4 Polismyndighetens riktlinjer för diarieföring i allmänna diariet PM 2016:57 5 5 kap. 1-2 §§ OSL 6 Polismyndighetens riktlinjer för diarieföring i allmänna diariet PM 2016:57 0. Dessutom skall handläggningen ske skyndsamt enligt förvaltningslagen, vilket ofta betyder samma dag. Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter Förvaltningslag (2017:900) (FL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2017-09-28 Ändring införd SFS 2017:900 i lydelse enligt SFS 2019:98 Förvaltningslagen och dess tillämpning. När används förvaltningslagen? Myndigheternas serviceskyldighet. Serviceskyldighetens omfattning. Skyldigheten att svara. Om du vänder dig till fel myndighet. Myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Myndigheterna ska samverka

Postat 2017/07/03 2018/07/16 Kategorier 10:03, 35:01 Taggar 10 § FL (16 § i gamla förvaltningslagen), 10 § förvaltningslagen, åklagarmyndigheten, avslutad förundersökning, avslutat ärende, EBM, Ekobrottsmyndigheten, förundersökning, förutredning, OSL 10:3, partsinsyn, RÅ 1994 ref. 79, RÅ 1995 ref. 28, RÅ 2001 ref. 27 Lämna en kommentar till Rätt till partsinsyn i avslutad. •Diarieföringen är främst till för att vi skall ha ordning och reda och att informationen skall vara lätt sökbar. •Varje förvaltning/avdelning/enhet svarar för hanteringen av sina handlingar från diarieföring till utlämnande av handlingar och förvaring i närarkiv Syftet med registrering/diarieföring är att hålla ordning på allmänna handlingar Diarieföring, utskrift och expediering av beslut och andra uppgifter av rent expeditionell karaktär medför som regel inte att den som utför dem löper risk att drabbas av jäv. 4 Förvaltningslagens reglering av jäv Med jäv avses omständighet som gör att en handläggare kan antas brista i objektivite Diarieföring Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Det kommungemensamma systemet för diarieföring och ärendehanter-ing är LIS. Huvudregeln, inom Älvsbyns kommun, är att handlingar och ärenden som ingår i den politiska processen ska diarieföras i LIS

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

Registrera och diarieföra - Regionarkivet Stockhol

 1. trolleras om diarieföringen av handlingar uppfyller lagens krav och lands-tingets egna styrdokument. Förvaltningslagen (FL 1986:223) Innehåller allmänna krav på myndigheters handläggning av ärenden och vilken service-skyldighet de har. Ärenden ska handläggas s
 2. En tjänsteanteckning är en skriftlig och daterad anteckning som en tjänsteman gör hos en myndighet eller kommun.I en tjänsteanteckning dokumenterar tjänstemannen iakttagelser, muntlig information, diskussionsresultat eller överenskommelser. [1] Syftet är bland annat att uppfylla kraven i den svenska förvaltningslagens 27 § om att muntliga uppgifter som har betydelse för ett ärende.
 3. dessutom information om diarieföring m.m. 1. De handlingar som tillkommer i undersökningsprocessen och sanktionsprocessen diarieförs i samma ärende i Platina. Processen i punktform 2 att ärendet är berett enligt bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223)
 4. fFörvaltningslagen : Reglerar myndigheters handläggning av förvaltningsärenden, som till exempel en myndighets hantering av begäran av allmän handling. fOffentlighets - och sekretesslagen : Anger bestämmelser för myndigheters och vissa andra or gans registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar
 5. Diarieföringen och akthanteringen i dessa ärenden var genomgående bra, dock med något enstaka undantag (se t.ex. dnr 2543-2012 där alla handlingar i akten inte diarieförts och några diarieföringsposter inte motsvarar någon handling i akten). Allmänt om registrering m.m
 6. eringsombudsmannen, försvarsmakten, Försäkringskassan.

första meningen förvaltningslagen (1986:223). Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av sådana organ som avses i 2 kap. 3-4 §§ tillämpas 43-47 §§ förvalt-ningslagen (2017:900). 13 kap. 2 §1 I förhållandet mellan å ena sidan I förhållandet mellan å ena sidan 1 Senaste lydelse 2010:1348 ⇒ Kunna tillämpa universitetets interna regelverk gällande diarieföring och arkivering Se information under arbetsuppgifter ovan. ⇒ Kunskaper i W3D3 Se information under arbetsuppgifter ovan. ⇒ Kunskaper i engelska ⇒ Kunskaper om den egna institutionens organisation och rutiner . Innehållsansvarig: Åsa Isacson 16 april 202

kompletteras m. förvaltningslagen (FL), arkivlagen m.fl. Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. (TF 2 kap. 1 § Jävsreglerna i förvaltningslagen gäller för den som har att handlägga ett ärende. Med detta avses inte bara den som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut i ett ärende, utan Rent kanslimässig befattning med ett ärende, som utskrift, expediering, diarieföring och liknande omfattas dock inte. Förvaltningslagens jävsregler handlingar. Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, personuppgiftslagen och arkivförordningen skapar tillsammans en långtgående skyldighet för myndigheter att upprätta rutiner för dokumenthantering, som implicerar registrering, diarieföring och arkivering av ärenden och handlingar Diarieföring I förvaltningslagen finns allmänna bestämmelser om hur myndigheter ska handlägga ärenden. Syftet med lagen är bland annat att skydda medborgarnas rättssäkerhet i kontakter med myndigheter och att säkerställa att offentliga verksamheter ger god service til 4.1 Förvaltningslagen 4 4.2 Kommunallagen 4 4.3 Reglementen och arbetsordning 4 4.4 Delegationsordningar 5 5. Ärenderutiner 5 5.1 Beredningsmodell 5 • att säkerställa att diarieföring och ärendehandläggning sker i ett system som svarar mot det behov som krävs vad gäller funktioner och antal användare

Webbkurs - Förvaltningslagen i praktiken - JP Infone

gentemot sina invånare genom att inte följa förvaltningslagen och handlägga ärendet snabbt, enkelt och rättssäkert. Med anledning av detta ser vi över våra handläggningsrutiner inkl. diarieföring för att på bästa sätt kunna ge service till kommuninvånare och företagare Hur du som tjänsteman ska arbeta utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen. Här kan du se en kort film om vår ONLINE utbildning - PBL Grundkurs (2 minuter). Kursen Handläggare på byggnadsnämnden är uppbyggd på samma sätt Justitiekanslern riktar kritik mot Specialpedagogiska institutet för brister i diarieföringen och den interna kontrollen. a. att inspektionen främst syftade till att undersöka om handläggningen av ärendena uppfyller de krav som ställs i förvaltningslagen och om den i övrigt är lagenlig och rättssäker Som tjänstman i byggnadsnämnden eller motsvarande är man underordnad mer än bara Plan- och bygglagens regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.. Denna kurs ska hjälpa den som arbetar inom kommunal verksamhet att förstå vad som krävs för att arbeta i en kommunal organisation enligt Kommunallagen och Förvaltningslagen ven på offentlighet och sekretess, diarieföring och arkivering. Sekretesslagen 15 kap och Förvaltningslagen 10 §.) − En handling via e-post, är en allmän handling när den inkommit eller upprättats hos myndigheten och anses förvarad hos myndigheten

Handläggning av folkbokföringsärenden, utredning och beslut i ärenden angående folkbokföring enligt Folkbokföringslagen samt Förvaltningslagen. Diarieföring och arkivering. Kontaktperson för vissa insatser och riksaktiviteter inom myndigheten. Sekreterare och teamledare för teamets möten Kort om offentlighet/sekretess Diarieföring Arkivering 2014-11-07 * Dokumenthantering Kort om stadsarkivet 2014-11-07 * Lokaler i Stifts- och landsbiblioteket på Östgötagatan Tre verksamhetsområden: 2014-11-07 * Dokumenthantering Förvaltningslagen Serviceskyldighet att besvara så fort som möjligt Skyldighet att ta emot post,. tal diarieföring har också införts. Boverkets bedömning Boverket har enligt 3 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. ringsplikten som framgår av 20 § förvaltningslagen. Om en kommun inte bevil-jar en ansökan fullt ut måste den motivera varför

vid diarieföring av allmän handling i ärendehanteringssystem och utlämnande av allmän handling via e-post. Tryckfrihetsförordningen: Definierar vad en handling är och fastslår bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar. Rätten benämns offentlighetsprincipen. Vidare utgör kommunens arkivreglemente ett revisionskriterium I 15 § förvaltningslagen (1986:223), FL, föreskrivs att uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet ska antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Denna dokumentationsskyldighet sk Vi söker dig med tidigare erfarenhet från administrativt arbete i offentlig förvaltning, alternativt med grundläggande utbildning inom området. Meriterande är kunskaper i kommunal- och förvaltningslagen. Du får också gärna ha erfarenhet av diarieföring eller protokollföring. Intresse för samhällsbyggnadsfrågor är önskvärt Hon föreläser frekvent i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess. Liknande produkter. Tentamen - diplomerad registrator. Köp. Digitalt klassrum. Halv dag. Diarieföring och OSL - repetitionsdag för registratorer. Köp. Digitalt klassrum. 1 dag. Diarieföring - fördjupning. Köp 4.2.6 Metodstöd - diarieföring och bildande av akt för processföring FL Förvaltningslagen (2017:900) FMR Försäkringsmedicinsk rådgivare FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:291) FÖD Rättsfall från Försäkringsöverdomstolen HFD Högsta förvaltningsdomstole

Video: Internt arbetsmaterial - Allmän handlin

diarieföras kan det innebära diarieföring i ett befintligt ärende, eller att det ska öppnas ett nytt ärende. Handlingar som ska diarieföras ska märkas med ankomstdatum och diarienummer när detta är tilldelat . Diarieföringen följer sedan samma rutin som diarieföring av handlingar som inkommit via e-post 1.7 Diarieföring 1.8 Stambokförare 1.9 Granskningsgrupp 1.10 Effektivitet 1.11 Avelsvärderingsnämnder för hingstar 1.12 Avelsvärderingsnämnder för ston 1.13 Domare 1.14 Veterinärmedicinskt råd 1.15 Genetiskt råd 1.16 Besvärsnämnd 1.17 Tillämpning av förvaltningslagen och GDPR 1.18 Integritetspolic Diarieföring av allmänna handlingar Posthantering Goda kunskaper om de lagar och regler som styr verksamheten, såsom förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och arkivlagen; Registratorsutbildning, utbildning inom arkivvetenskap,. KVALIFIKATIONER För tjänsten som handläggare av statsbidrag /assistent vill vi att du ha goda kunskaper i ekonomi och redovisning men även övergripande kunskap om förvaltningslagen, diarieföring mm. Vi vill också att du har goda IT-kunskaper framförallt i Word och Excel Förvaltningslagen Arkivlagen Lagen om offentlig upphandling 1.4. Metod och avgränsning En dokumentstudie avseende riktlinjer och normer har utförts. Intervjuer har genomförts med kommunens förvaltningschefer och ansvariga för kommunens avtalshantering. Inom ramen för granskningen har avtal slumpmässigt valts ut för granskning

En ny förvaltningsla

vad gäller diarieföringen utan även vad gäller hela regelverket kring hantering av allmänna handlingar, sekretess och utlämnade! Tanken med detta fördjupningspass är att du ska få svar på kniviga frågor och bli uppdaterad på den aktuella tillämpningen av lagarna. Kommunal- och förvaltningslagen - detta har hän Se lediga jobb som Kanslist i Luleå. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Luleå som finns hos arbetsgivaren Handläggarhandboken Handläggarhandboken vänder sig i första hand till dig som är handläggare inom den universitetsgemensamma förvaltningen. Den visar på ett överskådligt sätt hur ärendeprocessen ser ut och vilka olika delar den består av. Här hittar du Handläggarhandboken (PDF 176 kB, nytt fönster Du ger stöd och råd i frågor som handlar om diarieföring och i förekommande fall ger du service till allmänheten i frågor som rör diarieföring och allmänna handlingar. Enheten regionkansliet är inne i en utvecklingsfas vilket vi gör genom att arbeta med rutiner och andra stödjande och styrande dokument gällande informationshantering Pris: 489 kr. häftad, 2018. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Arkivlagen : en kommentar av Ulrika Geijer, Håkan Lövblad (ISBN 9789139115816) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

MOTION 18 feb 2020 Se över och styr upp reglerna för dokumentation av möten samt för diarieföring av offentliga handlingar Till kommunfullmäktige i Karlstads kommun 1 Bakgrund I en artikel rubricerad Offentlighetsprincipen satt ur spel VF 2019-10-14, kunde vi i höstas läsa om hur en märklig oreda tycktes råda på Karlstad kommuns kommunledningskontor Varken förvaltningslagen eller dess förarbeten innehåller nå-gon uttrycklig definition av begreppet ärende. Att exakt defini- - postöppning och diarieföring - se avsnitt 6.4 - beredning - se avsnitt 7 - föredragning - se avsnitt 8. •Utifrån förvaltningslagen har kommunen en serviceskyldighet •Säkerställ att begäran tas om hand -hela vägen! Vad är diarieföring? •Registrering av händelser i verksamheten •Registrering av inkommande, upprättade och utgående handlingar i en följdsam ärendegång

Enligt förvaltningslagen (1986:223) har myndigheter en serviceskyldighet gentemot allmänheten vilket bl.a. innebär att ärenden skall handläggas enkelt, allmänna handlingar och om diarieföring av personadresserad och elektronisk post (e-post) 2.3 Postöppning och diarieföring Allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt. All inkommande post (till exempel traditionell post, e-post, fax) ska därför öppnas och läsas utan dröjsmål. Det innebär normalt samma dag eller senast dagen efter att handlingen kommit in till kommunen

Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen Grunden för en väl fungerande diarieföring är att hela organisationen omfattas av regler och rutiner och att alla har kunskap om dem. 2.2 Syfte och delfrågo diarieföring? 5 1.5 Revisionskriterier Förvaltningslagen (1986:223) § 4 och § 10 Kommunallagen 5 kap § 57-62 Uddevalla kommuns samt Uddevalla kommunens bolag och stiftelsers interna riktlinjer för ärendehantering. 1.6 Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer med sekreterare

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) Förvaltningslagen (2017:900) är grunden för all handläggning av ärenden vid förvaltningsmyndigheter. Lagen innehåller grundläggande regler för hur statliga och kommunala myndigheter ska handlägga . sina ärenden och sköta sina kontakter med allmänheten. I likhet med regeringsformen framgår Vid frågor om registrering och diarieföring kontakta diariet på region@skane.se. Vid frågor som rör personuppgiftsbehandling och dataskydd i allmänna handlingar kontakta dataskyddssamordnaren i din förvaltning. Kontaktuppgifter finns på intranätet och i Skånekata-logen. Denna instruktion omfattar inte handlingar som rör rikets säkerhet Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten förvaltningslagens (1986:223) regler. 1 > Diarieföring). 3 . De handlingar som tillkommer i tillsynsprocessen och ingripandeprocessen diarieförs i samma ärende i Platina. Processen i korthet Roller och ansvar . Chefen för den enhet som har tillsynsansvaret inom sakområdet ansvarar för at förvaltningslagen. Till för-/nackdel för den enskilde. • Rättelse av betygsbeslut -6 kap. 23 § högskoleförordningen • Omprövning av beslut -uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning -27 § förvaltningslagen. Ej till nackdel för den enskilde. • Omprövning av betygsbeslut -6 kap. 24

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 2 föRoRd Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier Förvaltningslagens reglering om jäv gäller den som skall handlägga ett ärende. De gäller således inte t.ex. registrator eller biträdespersonal. Jävsreglerna innefattar beslutsfattare och de personer som deltar i ärendets slutliga handläggning samt de personer som berett ett ärende utan att delta i den slutliga handläggningen

Lagen och allmänna handlingar - Örebro universite

- 44 regleras hur diarieföring av handlingar skall ske i den nya organisationen. § 43 anger att handlingar som kommer in till kommunkontoret eller någon av övriga förvaltningars kontor skall diarieföras i enlighet med vad som anges i offentlighets- och sekretesslagstiftningen Allmän handling, diarieföring, arkivering 5. Enskilda ärenden - ärendehandläggning 6. Informationskrav - vem uttalar sig för Förvaltningslagen •Myndigheten kan tillhanda service med hjälp av sociala medier •Komplement i ärendehantering för generell ring av allmänna handlingar såsom diarieföring och att ta emot e­post har grund i svensk rätt, främst i offentlighets­ och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen. Myndighetsutövning - inte bara för myndigheter . Även handläggning av ärenden kring utlämnande av allmän handling som till exempel ett kommunalt bola förvaltningslagen. Kommunala bolag omfattas om kommunen eller kommunerna tillsammans har mer än hälften av aktiemajoriteten i bolaget. En kommunal stiftelse eller ekonomisk förening omfattas också. När det gäller pappershandlingar kan de anses vara förvarade vid myndigheten om de är tillgängliga för myndigheten

Juridiken som styr nämndadministrationen - SIP

inom bolaget ingen diarieföring och det finns inte heller ett ärendehanteringssystem. Har bolaget anpassat rutiner till den nya informations-teknikens krav exempelvis avseende e-post, sms och gentemot allmänheten regleras vidare genom förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen 3.2 Posthantering och diarieföring Förvaltningslagen reglerar myndigheters handläggning av ärenden och deras serviceskyldighet gentemot medborgarna. Lagen innebär bland annat att varj I 10 § förvaltningslagen regleras att den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som tillförts ärendet. Långsam handläggning I 12§ förvaltningslagen regleras att om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans (högskolan) senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att högskolan ska avgöra ärendet 15 § förvaltningslagen ålägger myndigheten en skyldighet att anteckna uppgifter som framkommer på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet. En förutsättning för en korrekt tillämpning av flera av förvaltningslagens övriga bestämmelser är att myndigheten även dokumenterar sina handläggningsåtgärder 11 Diarieföring av högskoleförordningen utan med stöd av förvaltningslagen, och att beslutet därmed varit överklagbart enligt förvaltningslagen (jfr KamR i Stockholm, mål nr 4546-18, meddelad 2019-01-10). Denna möjlighet till överklagande finns inte med i nedan tabell då det bedöm

Rättelse eller omprövning av betyg Karolinska Institutet

Som registrator hos oss ansvarar du för att upprätthålla, utveckla och säkerställa en effektiv och rättssäker diarieföring samt bedömer och hanterar allmänna handlingar i enlighet med gällande regelverk. kommunallag, förvaltningslagen, arkivlagen och OSL. Tal och skrift i svenska språket behärskar du till fullo Källa: Justitieombudsmannen Målnr/Dnr: 1998-1678 Beslutsdatum: 1999-02-26 Organisationer: Alkoholinspektionen Förvaltningslagen - 6 § Offentlighets- och sekretesslagen - 5 kap 1 § Alkoholinspektionen dröjde två månader med att besvara e-post p g a påstådda felaktigheter i myndighetens e-postsystem. Myndigheter ansågs skyldiga att fortlöpande tillse att sådana tekniska hjälpmedel. Diarieföring i W3D3 Alla handlingar gällande intermittent anställning ska hanteras enligt universitetets dokumenthanteringsplan. Du hittar den på Medarbetarwebben och i W3D3 under fliken Manualer. Anställningsbeslut vid intermittent anställning behöver inte diarieföras (men ska ändå bevaras)

Diarieföra i praktiken - Dokumentinf

Förvaring, diarieföring, gallring och arkivering av allmänna handlingar på sociala medier. Allmänna handlingar som är undantagna från offentlighet är de handlingar som är sekretessbelagda. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på sociala medier. Det är inte heller tillåtet att lämna ut känslig information om enskilda Förvaltningslagen Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen Personuppgiftslagen Upphovsrättlagen. När Trosa kommun använder sig av social medier, ska det framgå: Diarieföring Inlägg/artiklar ska diarieföras enligt precis samma regler som vanliga pappershandlingar Diarieföringen har tillsammans med arkivet en viktig roll för både demokratin och forskningen. Förvaltningslagen I 22 § fastställs att en handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare

Hantering av allmänna handlingar - Göteborgs universite

Gemensamma förvaltningen Datum Dnr . Universitetsledningens kansli . Anna Lindholm 2007-03-14 A1 1049/07 . Revidering: Rolf Gavare 2008-02-06 031-786 11 00 . Handbok för administratörer inom gemensamma förvaltninge Den 20-21 oktober var det dags igen för den återkommande utbildningen Att arbeta i staten. Ett 50-tal medarbetare från Centrala studiestödsnämnden (CSN), Statens tjänstepensionsverk (SPV), Länsstyrelsen och Bolagsverket samlades på Quality hotel i Sundsvall för att få en övergripande introduktion till statstjänstemannarollen ordnade på ett sådant sätt att kraven på diarieföring uppnås. Regelverket är inkonsekvent då det är möjligt att hålla en del anmälningar som inte leder till utredning sökbara i personakt men inte andra där någon personakt inte finns sedan tidigare

Kurs om Offentlighetsprincipen - JP Infone

Pågående nätverk Här kan du läsa mer om pågående nätverk, vem du ska kontakta om du vill veta mer eller gå med i ett nätverk. Administratöre Förvaltningslagens syften Förvaltningslagen bygger på att det finns ett samband mellan rättssäkerhet och service. Inte tillräckligt att myndigheterna handlar opartiskt, omsorgsfullt och i övrigt korrekt. De måste också lämna snabba, enkla och entydiga beske Att arbeta i en kommunal verksamhet - bra att känna till (kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen m.m.) Kursledare Lise-Lotte Bengtsson, jurist, har under drygt 15 år arbetat inom kommunal verksamhet med olika skoljuridiska frågor

Förvaltningslag (2017:900) (FL) Lagen

Jag inleder mitt bloggande lite kort om hur Örebro kommun är uppbyggd, hur de arbetar och vilka lagar som påverkar den. Det kan vara bra att få en övergripande bild av hur kommunen ser ut innan jag går vidare in på vilken form av säkerhetsarbete den bedriver, därav detta grundläggande inlägg. Örebro kommuns övergripande må Behandling av personuppgifter på överförmyndarförvaltningen. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför ser vi till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR och i interna riktlinjer Se lediga jobb som Arkivassistent i Sundbyberg. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sundbyberg som finns hos arbetsgivaren

Pris: 614 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Kommunal nämndadministration av Axel Danielsson (ISBN 9789173452847) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri gentemot allmänheten regleras vidare genom förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar, I bolaget sker ingen diarieföring och det finns inget ärendehanteringssystem 4.1 Tillämpning av Förvaltningslagen samt Personuppgiftslagen 6 4.2 Krav på icke-diskriminering och offentlighet 6 4.3 Diarieföring 6 4.4 Uppgifter i hästdatabas 6 5 Principer för avelsvärdering. Vill du träffa potentiella kunder som står inför nya projekt och är beredda att investera? Var då med som sponsor eller utställare på våra evenemang! Ability Partner arrangerar konferenser och evenemang inom olika ämnesområden mot såväl privat- som offentlig sektor 1.2 Spelinspektionens diarieföring och arkivering Eftersom vi är en statlig myndighet finns krav på oss att diarieföra och arkivera förvaltningslagen att ge service till allmänheten. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra denna förpliktelse

 • Mindhunter book author.
 • Kostnad dra el i nytt hus.
 • Exergon reaktion.
 • Migrationsverket news.
 • Sydkina.
 • What is Facebook.
 • What is IP Intellectual property.
 • Baselitz for Sale.
 • Hur ska ekolodsgivaren sitta.
 • Flytbrygga med motor.
 • Mobile.de betrugsfälle.
 • Lyssna dig till sömns.
 • Empty Excel sheet.
 • Badewelt Sinsheim rundgang.
 • Nibe Fighter 310P pris.
 • Zoomer Hedgiez jewel.
 • Jehovas vittnen syn på sjukdom.
 • Ciasto na pierogi.
 • Kvarnvideo.
 • Sportshopen Strömstad.
 • Zoomer Hedgiez jewel.
 • Dermal anchor ansikte.
 • Catrice Pore Minimizing Serum erfahrungen.
 • Islandshästar till salu Västernorrland.
 • Rättspositivism.
 • Det är valen.
 • Richard Sherman net worth.
 • Cykel Strängnäs.
 • Aurich logo.
 • Rolig familjebil.
 • Favaböna.
 • Lars Winnerbäck biografi.
 • Streama Vaiana.
 • Leverprover alkohol.
 • Syfy YouTube Fortnite.
 • Hängande hylla med krokar.
 • Bröllopssminkning pris.
 • Wandern Harz.
 • Världens längsta husbil.
 • Base Chat Störung.
 • Andfådd gravid tidigt.